Automobilių supirkėjams
Pasiūlyti visiems auto supirkėjams

* - pažymėti laukai privalomi

Meniu
Draugai

Oficialus „Hyundai” automobiliř parkas „Pasaulio futbolo čempionate” Vokietijoje

1 000 „Hyundai” automobiliř ţaidëjř, teisëjř bei svarbiř asmenř perveţimui;
Ilgalaikë „Hyundai” ir FIFA bendradarbiavimo strategija.

Frankfurtas / Riuselzhaimas – Kŕ tik prasidëjusiame „Pasaulio futbolo čempionate” Vokietijoje, viena didţiausiř renginio rëmëjř „Hyundai” FIFA  transporto reikmëms suteikë beveik 1 000 automobiliř, áskaitant ir nacionaliniř ekipř perveţimui skirtus „Hyundai” autobusus. Simbolinis sidabrinis „Hyundai” automobilio raktas buvo áteiktas FIFA organizacinio komiteto prezidentui, Vokietijos futbolo legendai Francui Bekenbaueriui (Franz Beckenbauer). „Hyundai” ilgai laukë đio momento. Nors mes jau seniai  pradëjome aktyviŕ marketingo kampanijŕ, FIFA VIP transportas – vienas svarbiausiř dalykř čempionato rëmimo programoje. Tai unikalus đansas tűkstančius ţmoniř vienoje vietoje supaţindinti su geriausiais „Hyundai” automobiliais. Mes didţiuojamës, galëdami prisidëti prie svarbiausiř čempionato ţmoniř, ypatingai ţaidëjř ir organizacinio komiteto nariř, perveţimo”, – kalbëjo „Hyundai Motor Co.” vice-prezidentas.

Be nacionaliniř futbolo rinktiniř perveţimui skirtř autobusř, oficialř „Hyundai” automobiliř parkŕ sudaro „Sonata”, „Grandeur”, „Trajet”, „Tucson”, „Santa Fe” bei „H-1” modeliai.

„Hyundai” vienu didţiausiř FIFA organizacijos rëmëju tapo 1999 metais. Đis ţingsnis buvo nepaprastai sëkmingas populiarinant „Hyundai” modeliř gamŕ bei visame pasaulyje stiprinant kompanijos gaminamř automobiliř ávaizdá. Kompanija ir toliau ketina prisidëti prie pasaulinio futbolo judëjimo. Jau dabar partnerystës kontraktas su FIFA pratćstas iki 2014 metř.

Call Now Button